Mitt i feberperioden så hör veterinären av sig och säger att SVA vill ta ytterligare ett blodprov på Maali och att de själva skulle bekosta det.
Veterinären kom ut och berättade att hon anmält Maali till Jordbruksverket eftersom papperen inte verkade vara iordning för att hon inte såg någonstans om Maali blivit testad för EIA.

Veterinärer har anmälningsplikt om de misstänker att något inte står rätt till.

Självklart så gjorde hela situationen oss nervösa, -hade vi importerat en sjuk häst som eventuellt skulle behövas slaktas.
Det lovades svar på proverna inom en vecka, men när den veckan hade gått och jag ännu inte hört något tisdagen efter så ringde jag till veterinären som hade hand om ärendet. Det visade sig att vår veterinär inte var på plats så jag fick prata med en annan och försöka förklara situationen. Det den säger gör mig förbannad än idag, det är en dumförklaring av oss som valde att importera en häst så långt ifrån och sen sades det en massa mer som jag inte tänker ta upp här.

Vi fick order om att skicka in alla papper till Jordbruksverket och det var när Micke stod och skannade dem som vi såg det, nästan längst bak i Maalis pass stod det ju klart och tydligt att hon testats negativt på EIA.
Veterinären och vi hade missat det i passet.

Ärende lades ner efter ett tag eftersom vi tydligen hade haft alla papper i finfin ordning och Maali testades än en gång negativt på EIA. De var väldigt nöjda med oss eftersom vi kunde visa mailkonversationer, papper och dylikt från hela köpeprocessen.

Vår bästa dag sedan Maali kom var när det damp ner brev från de inblandade parterna, vi fick även tillbaks alla våra papper eftersom vi tydligen har en suverän skanner på jobbet som skannade originalliknande kopior.
DSC_6483

Såhär skriver SLU om EIA

Infektiös anemi (EIA) hos häst

Infektiös anemi hos häst är utrotat i Sverige men kan importeras igen med smittade hästar från andra länder. Bitande insekter, som bromsar, kan sprida smittan. Smittbärare visar inte alltid tydliga symtom, men sjukdomen kan bli allvarlig med feber, blodbrist, svaghet, ödem och dödsfall. Coggins test är ett blodtest som kan påvisa smittade hästar.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej

Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga.

Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Infektiös anemi (EIA), smittsam blodbrist, är en virussjukdom hos hästar, mulor och åsnor. På engelska kallas sjukdomen ”swamp fever”. Sjukdomen beskrevs första gången i Frankrike 1843 och är spridd över hela världen. I Sverige var sjukdomen vanlig fram till 1960-talet men förekommer inte idag. Det finns en risk för att vi får in den igen med resande hästar liksom det skett i andra tidigare EIA-fria länder.

I Europa förekommer sjukdomen endemiskt i Rumänien (12000 positiva hästar, 2010) och Italien (133 positiva, 2010). Flera andra länder i Europa har haft fall eller utbrott av infektiös anemi under de senaste åren, till exempel Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Belgien, Österrike, Grekland, USSR och på Balkan. Viruset är idag vanligare i östra Europa och flera av fallen i västeuropa är importfall från bland annat Rumänien. I ett uppmärksammat utbrott på Irland 2006 var smittkällan för primärfallet istället illegalt importerad hästplasma som hade använts för behandling av föl. Utanför Europa har infektiös anemi rapporterats i bland annat USA, Kanada, Asien (Indien, Malaysia, Myanmar, Filippinerna och Thailand), samt Australien sedan slutet av 1900-talet.

Symtom

Sjukdomen kan ge periodisk feber (upp till 42°C), blodbrist (anemi), viktnedgång eller utmärgling, tilltagande svaghet och död. Både akut, kroniskt eller subkliniskt förlopp förekommer. Åsnor visar oftast inga symtom. Första kliniska tecknet vid infektion är ofta en febertopp, sänkt aktivitet, nedsatt aptit och sänkt halt i blodet av trombocyter. Detta stadium är kort och missas lätt.

Efter smitta verkar det vanligast idag att hästen får en subklinisk infektion utan tydliga symtom, men hästen bär virus och har antikroppar resten av livet. Infektionen avslöjas oftast då hästens kondition försämrats. Vid akut form av infektiös anemi, som är mer sällsynt nu för tiden, kan hästen dö inom 10-30 dagar. Vid den kroniska formen som en del hästar får, ses återkommande perioder med feber. Man ser också slöhet, svaghet, nedsatt aptit, trombocytopeni och därmed följande punktformiga blödningar i slemhinnorna, anemi, ödem under bålen och i benen, viktsförlust och hästen får ofta en nedsatt prestationsförmåga. Stress kan framkalla symtomen, liksom hårt arbete, hett väder, tävling, dräktighet eller steroidläkemedel. Kroniskt infekterade hästar kan bli symtomlösa men de kan aldrig bli av med viruset från kroppen, det händer även att tillståndet akutiseras och de dör.

Smittämne

Ekvin infektiös anemi-virus är ett retrovirus av gruppen lentivirus och är nära besläktat med människans HIV.

Smittvägar

Viruset är en blodsmitta och sprids vanligen via vektorer, alltså bitande insekter som intar blodmål, till exempel bromsar. Där många hästar finns samlade och vädret är gynnsamt för insekterna kan massinfektion förekomma. Insekter kan bara sprida smitta under den del av året de är aktiva och viruset kan överleva i insekten en begränsad tid. Smittan kan även spridas med till exempel förorenade kanyler, blodprodukter, från sto till foster i moderlivet eller via mjölken. Venerisk smitta har också omnämnts.

Insjuknade hästar som inte dör kan utgöra en smittorisk resten av livet och måste hållas isolerade eller avlivas. Virusmängden i blodet är högst hos akut sjuka, sedan kroniskt sjuka och lägst i symtomlösa bärare av infektiös anemi.

Patogenes

Inkubationstiden är en till två veckor. Olika blodkroppar angrips. Virus replikeras i makrofagerna. När kroppen rensar ut angripna blodkroppar uppstår anemi (blodbrist) och även trombocytopeni. Smittade hästar får ett positivt antikroppssvar som alltid kvarstår och de är också virusbärare.

Diagnos

En sannolikhetsdiagnos kan ställas på klinisk bild och/eller obduktion. Denna ska då alltid följas upp med Coggins test (AGID). Det är en serologisk test för antikroppar mot virus, som används över hela världen. Antikropparna bildas två till tre veckor efter infektion och kvarstår hela livet. Vid utbrottet på Irland 2006 tog det i vissa fall mer än 100 dagar efter infektionstillfället innan testet var positivt. EU anger inkubationstiden som 90 dagar, och i USA har man 60 dagars karens. ELISA-test finns också som är mer känslig och mycket snabbare än AGID men det kan ge falskt positiva resultat. Ett positivt ELISA-test ska därför konfirmeras med AGID. Oklara eller ospecifika prov kan testas med immunoblotting.

Provtagning

Serologi görs på serum. Blod tas i rör utan tillsats och skickas till SVA med frågeställning infektiös anemi eller Coggins test. Om misstanke för sjukdomen finns måste det anges. Oftast tas proven av import/exportskäl.

Behandling

Ingen behandling finns.

Isolering

Hästar som smittas blir virusbärare hela livet och måste därför hållas helt isolerade eller helst avlivas. Hästar som kommit i kontakt med EIA-positiva hästar brukar isoleras och övervakas med testning under minst tre månader.

Stallrengöring och desinfektion

Box, spilta och andra utrymmen där smittat material kan finnas (blod, eventuellt kroppsvätskor) bör rengöras mekaniskt och därefter används ett desinfektionsmedel för stall.

Profylax

Vid förflyttning inom EU samt vid import från tredjeland måste hästen uppfylla särskilda villkor vad gäller EIA. SVA rekommenderar provtagning av hästar som har eller misstänks kunna ha sitt ursprung i Rumänien eller andra riskområden samt hästar med symtom på infektiös anemi enligt ovan. Det finns inget vaccin mot infektiös anemi.

Prognos

Prognosen är mycket dålig även för hästar som överlever, med tanke på att man ur smittskyddssynpunkt helst vill avliva alla smittade individer då smittan är livslång.

Zoonosaspekt

Sjukdomen är inte en zoonos och sprids inte till människor.

Vad säger lagstiftningen?

Sjukdomen (B205) tillhör de anmälningspliktiga enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga sjukdomar. Anmälan görs av veterinär vid klinisk misstanke och/eller svenskt laboratorium till Jordbruksverket och länsstyrelsen i aktuellt län.

Vid förflyttning inom EU samt vid import från tredjeland måste hästen uppfylla särskilda villkor vad gäller EIA.